admin@jianhengid.com

Contact Us

Index > Contact Us > Contact information
Zhang Jianman

+86-13545239290

zhangjianman66@163.com

Liang Qingmin

+86-18771036713

18771036713@163.com

Lei Bo

+86-15623247330

15623247330@163.com

Liu Liangcai

+86-15871372185

15871372185@163.com


Zip Code

430074

Website

www.jianhengid.com

Address

Room 2001, Optical Valley Time Plaza Block B, East Lake Development Zone, Wuhan, Hubei, China